วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553

คลังเร่งออกประกาศ ลดอัตราภาษีรถยนต์ E85

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ E85 ในประเทศ โดยการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ E85 ลงในอัตราร้อยละ 3 จากโครงสร้างภาษีในปัจจุบันนั้น กระทรวงการคลังได้เร่งดำเนินการโดยสั่งการให้กรมสรรพสามิตไปดำเนินการออกประกาศ
กระทรวงการคลังในการลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์แล้วคาดว่าจะเสร็จในเร็ววันนี้

ทั้งนี้ สำหรับการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์มีรายละเอียดดังนี้ รถยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 1,780 ซี.ซี. แต่ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. จากอัตราภาษีเรียกเก็บปัจจุบันร้อยละ 25 จะปรับลดเหลือร้อย ละ 22 รถยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 2,000 ซี.ซี. แต่ไม่เกิน 2,500 ซี.ซี.จากอัตราภาษีเรียกเก็บปัจจุบันร้อยละ 30 จะปรับลดเหลือร้อยละ 27 รถยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 2,500 ซี.ซี. แต่ไม่เกิน 3,000 ซี.ซี.จากอัตราภาษีเรียกเก็บปัจจุบันร้อยละ 35 จะปรับลดเหลือร้อยละ 32

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น